Terms and Conditions / Regulamin

Terms and conditions

For English, click here.

Regulamin sklepu internetowego PaulBunyan.pl

 

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (PaulBunyan sp. z o.o., ul. Polna 146 b, 87-100 Toruń).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

REGULAMIN

 

§1 Definicje

 1. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. Adres reklamacyjny:

PaulBunyan sp. z o.o.
ul. Polna 146 b
87-100 Toruń

 1. Cennik dostaw – zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów znajdujące się pod adresem:

https://www.PaulBunyan.pl/webpage/koszty-i-sposoby-dostawy.html

 1. Dane kontaktowe:

PaulBunyan sp. z o.o.
ul. Polna 146 b
87-100 Toruń
E-mail: sklep@PaulBunyan.pl
Tel: +48 532 000 919
Konto bankowe: 53 1140 2004 0000 3902 7640 5997 (mBank)

 1. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym się pod adresem

https://www.PaulBunyan.pl/webpage/koszty-i-sposoby-dostawy.html

 1. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 2. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 5. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 6. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 8. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 9. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 10. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 11. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem:

https://www.PaulBunyan.pl/webpage/sposoby-platnosci.html

 1. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 2. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 3. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 4. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
 5. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 6. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 7. Sklep – serwis internetowy za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie dostępny pod adresem:

https://www.PaulBunyan.pl

 1. Sprzedający:

PaulBunyan sp. z o.o.
ul. Polna 146 b
87-100 Toruń
KRS 0000633911
NIP 8792686252
REGON 365239706
Konto bankowe: 53 1140 2004 0000 3902 7640 5997 (mBank)

 1. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 2. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 3. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 4. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 5. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
   
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
    
 6. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

§2 Warunki ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: szczegółów zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy.
 7. Zdjęcia produktów zamieszczone na kartach produktów, o ile nie zaznaczono inaczej, mają wyłącznie charakter poglądowy i ilustracyjny. Oznacza to, że zdjęcia te nie przedstawiają gotowych produktów oferowanych do sprzedaży, lecz przedstawiają przykłady produktów jakie mogą zostać wytworzone przez Sprzedającego na indywidualne zamówienie Kupującego. W związku z tym rzeczywisty wygląd i kolor produktów jest inny dla każdego realizowanego zamówienia i może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach.
 8. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 9. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 10. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu https://www.PaulBunyan.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
 11. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 12. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

 

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
   
  1. dodanie do koszyka produktu;
  2. wybór rodzaju dostawy;
  3. wybór rodzaju płatności;
  4. wybór miejsca wydania rzeczy;
  5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”
    
 3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 9. Zakupiony przedmiot umowy jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.
 10. W ramach realizacji umowy z Kupującym, Sprzedający jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

 

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem:

https://www.PaulBunyan.pl/uploads/webpage/pl_PL/RIGHT2CANCEL.pdf

lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

 1. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko.
 5. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 8. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty za towar pomniejszony o udzielony rabat tzn., Konsument otrzymuje kwotę, którą faktycznie zapłacił.
 9. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty na konto bankowe, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
   
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

§5 Rękojmia

 1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
   
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 1. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 2. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
   
  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  2. żądać usunięcia wady.
    
 4. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla
 5. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 6. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 7. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 8. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.
 9. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 10. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
   
  1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  4. żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 2. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 3. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 4. W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 5. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 6. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 7. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 8. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
 9. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

 

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów jest Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem:

https://www.PaulBunyan.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html

 

§7 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w sklepie w zakładce Regulamin pod adresem:

https://www.PaulBunyan.pl/webpage/regulamin.html

W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.
 2. Kwestie sporne dotyczące umowy zawartej z Konsumentem, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 3. Kwestie sporne dotyczące umowy zawartej z Klientem, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego lub w drodze mediacji, na prowadzenie której strony wyrażą zgodę.

 

Toruń, 09-04-2018

 

Got questions? Contact us!

Terms and conditions of the PaulBunyan.eu online shop

 

The agreement between the Buyer and the Seller may be concluded in two ways.

Before placing an order, the Buyer has the right to negotiate all the provisions of the agreement with the Seller, including those amending the provisions of the following regulations. Negotiations shall be conducted in writing and addressed to the Seller (PaulBunyan sp. z o.o., Polna 146 b, 87-100 Toruń).

In case of resignation by the Buyer from the possibility of concluding an agreement by way of individual negotiations, the following regulations and relevant legal regulations shall apply.

 

TERMS AND CONDITIONS 

§1 Definitions

Postal address - name and surname or name of institution, location in a locality (in the case of a locality divided into streets: street, building number, number of flat or premises; in the case of an indivisible locality: name of a locality and number of property), postal code and location.
Complaint address:
PaulBunyan sp. z o.o.
ul. Polna 146 b
87-100 Toruń

Price list - a list of available types of deliveries and their costs can be found at the address:
https://www.paulbunyan.eu/webpage/shipping.html

Contact details:
PaulBunyan sp. z o.o.
ul. Polna 146 b
87-100 Toruń
E-mail: shop@PaulBunyan.eu
Tel: +48 532 000 919
Bank account: 53 1140 2004 0000 3902 7640 5997 (mBank)

Delivery - the type of transport service together with the carrier's specification and the cost specified in the delivery price list at the following address
https://www.paulbunyan.eu/webpage/shipping.html

Proof of purchase - invoice, bill or receipt issued in accordance with the Value Added Tax Act of March 11, 2004, as amended, and other applicable laws.
Product Data Sheet - a single subpage of a shop containing information about a single product.
Customer - an adult natural person having full legal capacity, a legal person or an organisational unit not having legal personality but having legal capacity, who purchases from the Seller directly related to its business or professional activity.
Civil Code - the Civil Code Act of 23 April 1964, as amended.
Code of good practice - a set of rules of conduct, in particular ethical and professional standards, as referred to in Article 2(a)(ii) and (iii). 5 of the Act on Counteracting Unfair Market Practices of 23 August 2007, as amended.
Consumer - an adult natural person having full legal capacity, making a purchase from the Seller not directly related to its business or professional activity.
Basket - a list of products prepared from the products offered in the shop on the basis of the Buyer's choice.
The buyer - both the consumer and the customer.
Place of delivery - a postal address or a collection point indicated in the order by the Buyer.
The moment of delivery - the moment when the Buyer or a third party indicated by him for collection takes possession of the item.
Payment - the method of payment for the subject of the contract and the delivery specified at the address:
https://www.PaulBunyan.eu/webpage/sposoby-platnosci.html

Consumer law - Act on consumer rights of 30 May 2014.
Product - minimum and indivisible number of items that can be the subject of an order, which is given in the shop as a unit of measure when determining its price (price/unit).
Subject of the contract - products and deliveries subject to the contract.
Subject of the benefit - the subject of the contract.
Receipt point - the place of delivery of the goods, which is not a postal address, specified in the statement made available by the Seller in the store.
An item of movable property that can be or is the subject of an agreement.
Shop - an Internet service through which the Buyer can place an order available at the address:
https://www.PaulBunyan.eu

Seller:
PaulBunyan sp. z o.o.
ul. Polna 146 b
87-100 Toruń
KRS 0000633911
NIP 8792686252
REGON 365239706
Bank account: 53 1140 2004 0000 3902 7640 5997 (mBank)

System - a set of cooperating IT devices and software, ensuring processing and storage, as well as sending and receiving data through telecommunications networks by means of a device specific to a given type of network, commonly referred to as the Internet.
Completion date - the number of hours or working days specified in the product data sheet.
Contract - a contract concluded off-premises or remotely within the meaning of the Consumer Rights Act of 30 May 2014 in the case of Consumers and a sales contract within the meaning of Article 535 of the Civil Code Act of 23 April 1964 in the case of Purchasers.
Defect - both a physical defect and a legal defect.
Physical defect - non-conformity of the sold item with the contract, and in particular if the item:

- has no jurisdiction which such a thing should have in view of its purpose in the contract, either determined or resulting from its circumstances or intended use;
- does not have properties the existence of which was assured by the Seller to the Consumer;
- is not suitable for the purpose of which the Consumer informed the Seller when concluding the contract, and the Seller did not object to such a purpose;
- has been issued to the consumer in an incomplete form;
- in the event of incorrect installation and commissioning, if these activities were performed by the Seller or a third party for which the Seller is responsible, or by the Consumer who acted according to the instructions received from the Seller;
- it does not have the jurisdiction claimed by the producer or his representative or by a person who places the goods on the market in the course of his business and by a person who, by placing his name, trade mark or other distinctive sign on the goods sold, presents himself as the producer, unless the seller was not aware of or could not reasonably have been expected to have been aware of such assurances or could not influence the consumer's decision to conclude the contract or if their content had been rectified before the conclusion of the contract.

Legal defect - a situation when the sold item is owned by a third party or is encumbered with the right of a third party, and also when the restriction in use or disposal of the item results from a decision or judgment of a competent authority.
Order - a declaration of the Buyer's will made through the shop, specifying unequivocally: the type and quantity of products; the type of delivery; the type of payment; the place of delivery of the goods; the Buyer's data aiming directly at the conclusion of an agreement between the Buyer and the Seller.


§2 General conditions

The Agreement shall be concluded in the Polish language, in accordance with Polish law and these Regulations.
The place of delivery of the goods must be within the territory of the Republic of Poland.
The Seller is obliged and undertakes to provide services and goods free from defects.
All prices quoted by the Seller are expressed in Euro and are gross prices (including VAT). Prices of products do not include the cost of delivery, which is specified in the price list of deliveries.
All time limits shall be calculated in accordance with Article 111 of the Civil Code, i.e. a time limit expressed in days shall end with the expiry of the last day, and if a time limit expressed in days is to be calculated from which an event occurs, it shall not be taken into account when calculating the time limit of the day on which this event occurs.
Confirmation, access, preservation, protection of all important provisions of the contract in order to gain access to this information in the future takes place in the form of confirmation of the order by sending to the indicated e-mail address: details of the order, information on the right of withdrawal, these regulations in pdf version, model form of withdrawal in pdf version, links to self-re-downloading regulations and model of withdrawal from the contract.
Unless otherwise stated, the pictures of the products on the product fiches are for illustration and illustration purposes only. This means that the photographs do not represent finished products offered for sale, but present examples of products which may be manufactured by the Seller at the individual request of the Buyer. Therefore, the actual appearance and colour of the products is different for each realized order and may differ from the ones presented in the photos.
The seller informs about the known guarantees granted by third parties for the products in the shop.
The Seller shall not charge any fees for communication with him by means of distance communication, and the Buyer shall bear the costs thereof in the amount resulting from the agreement concluded with a third party providing him with a specific service enabling remote communication.
The Seller provides the Buyer using the system with the correctness of operation of the shop in the following browsers: IE version 7 or later, FireFox version 3 or later, Opera version 9 or later, Chrome version 10 or later, Safari with the installed latest versions of JAVA and FLASH, on screens with horizontal resolution above 1024 px. Using third-party software that affects the functioning and functionality of Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari can affect the correct display of the store, so in order to get the full functionality of https://www.PaulBunyan.eu, you should disable all of them.

The buyer can use the option of storing his data by the shop in order to facilitate the process of placing another order. For this purpose, the Buyer shall provide the login and password necessary to gain access to his account. Login and password are a sequence of signs determined by the Buyer, who is obliged to keep them secret and protect them against unauthorized access by third parties. The buyer has at any time the possibility to view, correct, update data and delete the account in the store.

The Seller shall comply with the Code of Good Practice.


§3 Conclusion and implementation of the contract

Orders can be placed 24 hours a day.
In order to place an order, the Buyer should perform at least the following activities, some of which may be repeated many times:

addition of a product to the basket;
Selection of the type of delivery;
Selection of the type of payment;
choosing the place of delivery of the goods;
placing an order in the shop by using the "Order & pay" button

An agreement with the Consumer shall be concluded at the moment of placing an order.
The Consumer's order payable on delivery shall be executed immediately, and the order payable by bank transfer or via an electronic payment system shall be executed after the Consumer's payment is credited to the Seller's account, which should take place within 3 days of the order being placed, unless the Consumer was unable to perform the service due to his fault and informed the Seller thereof.
The agreement with the Customer shall be concluded at the moment of acceptance of the order by the Seller, of which he informs the Customer within 48 hours of placing the order.
The Customer's order payable on delivery shall be executed immediately after the conclusion of the contract, and the order payable by bank transfer or via the electronic payment system shall be executed immediately after the conclusion of the contract and the Customer's payment is credited to the Seller's account.
Execution of the Customer's order may be dependent on the payment in full or in part of the order value or obtaining a trade credit limit of at least the value of the order or the Seller's consent to send the order on delivery (payable on delivery).
Sending the subject of the contract takes place on the date specified in the product sheet, and for orders placed with multiple products, on the longest date specified in the product sheets. The time limit begins to run when the order is fulfilled.
The purchased subject of the contract is sent by the type of delivery chosen by the Buyer to the place of delivery of the goods specified by the Buyer in the order.
As part of the performance of the agreement with the Buyer, the Seller is entitled to send to the Buyer's e-mail address an invitation to fill in an after-sales questionnaire. The questionnaire is used to examine the opinion on the conducted transaction. The buyer can voluntarily fill in the questionnaire.


§4 Right of withdrawal

Pursuant to Article 27 of the Consumer Law, a consumer has the right to withdraw from a distance contract without giving any reason or incurring any costs, except for the costs specified in Article 33, Article 34 of the Consumer Law.
The period of withdrawal from the distance contract is 14 days from the moment of issuing the goods, and for the observance of the period it is sufficient to send a statement before its expiry.
The Consumer may submit the declaration of withdrawal on the form, a specimen of which is attached as Annex 2 to the Consumer Law, on the form available at the address:
https://www.PaulBunyan.eu/uploads/webpage/pl_PL/RIGHT2CANCEL.pdf

or in any other form prescribed by consumer law.

The Seller shall immediately confirm to the Consumer by e-mail (provided at the time of concluding the contract and different if specified in the submitted statement) receipt of the statement on withdrawal from the contract.
In the event of cancellation, the contract shall be deemed not to have been concluded.
The consumer is obliged to return the goods to the Seller immediately, but not later than 30 days from the day on which he withdrew from the contract. In order to meet the deadline, it is sufficient to send the goods back before the deadline expires.
The consumer shall send back the goods which are the subject of the contract of withdrawal at his own expense and risk.
The consumer shall not bear the costs of supplying digital content which is not stored on a tangible medium unless he has given his consent before the expiry of the period for withdrawal or unless he has been informed of the loss of his right of withdrawal at the time when such consent is given or unless the trader has provided confirmation in accordance with Article 15(1). The Commission shall be assisted by the Management Committee for the Common Organisation of Agricultural Markets and by Articles 21(1) and 21(2). Consumer law.
The consumer shall be liable for any diminished value of the goods subject to the contract resulting from their use beyond what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the goods.

The Seller shall immediately, not later than within 14 days from the date of receipt of the declaration of withdrawal from the agreement made by the Consumer, reimburse the Consumer for all payments made by the Consumer, including the costs of delivering the goods, and if the Consumer has chosen a method of delivery other than the cheapest ordinary method of delivery offered by the Seller, the Seller shall not reimburse the Consumer for any additional costs pursuant to Article 33 of the Consumer Law.
The Seller shall reimburse the price of the goods reduced by the discount granted, i.e. the Consumer shall receive the amount he has actually paid.
The seller shall reimburse the payment to the bank account unless the consumer has expressly agreed to another method of payment which does not entail any cost for him.
The seller may withhold reimbursement of the payment received from the consumer until he has received the goods back or until the consumer has supplied proof of having sent them back, whichever is the earlier.
According to Art. 38 of the Consumer Law, the consumer is not entitled to withdraw from the contract:

- in which the price or remuneration depends on fluctuations in the financial market, over which the Seller does not exercise control, and which may occur before the end of the period for withdrawal from the contract;
- in which the subject of the benefit is an unprocessed item, produced according to the specification of the Consumer or designed to satisfy his individual needs;
- where the subject of the service is an item which is liable to deteriorate rapidly or which has a short expiry date;
- the subject-matter of which is the supply of goods in sealed packaging which, when opened, cannot be returned for health or hygiene reasons if opened after delivery;
- in which the object of the performance is goods which, after delivery, by their nature are inseparably connected with other goods;
- which provides for sound or visual recordings or computer programs to be delivered in sealed packaging if the packaging has been opened after delivery;
- on the supply of digital content which is not recorded on a tangible medium if the performance began with the express consent of the consumer before the expiry of the period for withdrawal and after the trader informs him of the loss of the right of withdrawal;
- for the supply of newspapers, periodicals or periodicals, with the exception of subscription contracts.


§5 Warranty

Pursuant to Article 558 §1 of the Civil Code, the Seller completely excludes liability towards the Clients for physical and legal defects (warranty).
The Seller shall be liable towards the Consumer pursuant to the principles specified in Article 556 of the Civil Code and subsequent articles for defects (warranty).
In the case of a contract with the Consumer, if a physical defect was discovered within one year from the moment of handing over of the item, it shall be deemed to exist at the moment of transferring the danger to the Consumer.
The consumer, if the item sold has a defect, may:

- make a statement requesting a reduction in the price;
- make a declaration of withdrawal;
- unless the Seller immediately and without undue inconvenience to the Consumer replaces the defective item with a defect-free item or removes the defect. However, if the item has already been replaced or repaired by the Seller or if the Seller has not fulfilled its obligation to replace the item with one free from defects or to remove the defect, it shall not be entitled to replace the item or to remove the defect.

The consumer may, instead of the defect rectification proposed by the Seller, demand the replacement of the goods by a defect-free item or, instead of the replacement of the goods, demand the rectification of the defect, unless it is impossible to bring the goods into conformity with the contract in the manner chosen by the Consumer or would require excessive costs compared to the manner proposed by the Seller, while assessing the excessive costs, taking into account the value of the item free from defects, the type and significance of the defect found, and also taking into account the disadvantages to which the consumer would be exposed in another manner of satisfaction.
The consumer may not withdraw from the contract if the defect is negligible.
The consumer, if the item sold has a defect, may also:

- request the replacement of the goods with the goods free from defects;
- require rectification of the defect.

The Seller shall be obliged to replace the defective item with one free from defects or to remove the defect within a reasonable time without undue inconvenience.
The seller may refuse to make good the consumer's request if it is impossible to bring the defective item into conformity in the manner chosen by the buyer or if it would require excessive costs in comparison with the other possible means of bringing it into conformity.
If the defective item has been installed, the Consumer may require the Seller to disassemble and reinstall it after replacement with a defect-free item or removal of the defect, however, shall be obliged to bear a part of the related costs exceeding the price of the sold item or may require the Seller to pay a part of the costs of disassembly and reinstallation, up to the amount of the price of the sold item. In the event of failure to perform the obligation by the Seller, the Consumer is entitled to perform these actions at the expense and risk of the Seller.
A consumer who exercises rights under the warranty is obliged to deliver the defective item to the complaint address at the Seller's expense, and if due to the nature of the item or its manner of installation it would be excessively difficult for the Consumer to deliver it, the Consumer is obliged to make it available to the Seller at the place where the item is located. In the event of failure to perform the obligation by the Seller, the Consumer is entitled to send the goods back at the expense and risk of the Seller.
Replacement or repair costs shall be borne by the Seller, except for the situation described in §5 point 10.
The Seller shall be obliged to accept the defective item from the Consumer in the event of replacement of the item with one free from defects or withdrawal from the contract.
The Seller shall respond within fourteen days:

- statements requesting a reduction in price;
- a declaration of withdrawal;
- demand the replacement of the goods with the goods free from defects;
- require rectification of the defect.

Otherwise, he shall be deemed to have accepted the consumer's statement or request as valid.

The Seller shall be liable under the warranty if a physical defect is discovered within two years from the moment of delivery of the goods to the Consumer, and if the object of sale is an object of use within one year from the moment of delivery of the goods to the Consumer.
The consumer's claim to remedy the defect or to replace the sold item with an item free from defects shall lapse one year from the date of discovery of the defect, however not earlier than two years from the date of delivery of the item to the Consumer, and if the object of sale is an object of use within one year from the date of delivery of the item to the Consumer.
In the event that the expiry date of the item specified by the Seller or the manufacturer expires after two years from the date of delivery of the item to the Consumer, the Seller shall be liable under the warranty for physical defects of the item found before the expiry of that period.
Within the time limits specified in §5 points 15-17, the Consumer may submit a statement on withdrawal from the contract or reduction of the price due to a physical defect of the sold item, and if the Consumer demanded replacement of the item with one free from defects or removal of the defect, the time limit for submission of a statement on withdrawal from the contract or reduction of the price shall start to run from the ineffective lapse of the time limit for replacement of the item or removal of the defect.
If one of the rights under the warranty is asserted before a court of law or an arbitration court, the time limit for the exercise of other rights vested in the Consumer on this account shall be suspended until the proceedings are concluded in a final and binding manner. Accordingly, it also applies to mediation proceedings, with the proviso that the time limit for exercising other warranty rights vested in the Consumer starts to run from the date of the court's refusal to approve the settlement reached before the mediator or to terminate the mediation in an ineffective manner.
To exercise the rights under the warranty for legal defects of the sold item, §5 points 15-16 shall apply, with the proviso that the period shall start from the day on which the Consumer became aware of the existence of the defect, and if the Consumer became aware of the defect only as a result of an action brought by a third party - from the day on which the decision issued in the dispute with the third party became final.
If, due to a defect in the goods, the Consumer has submitted a declaration of withdrawal from the contract or reduction of the price, the Consumer may demand compensation for the damage which he suffered due to the fact that he concluded the contract without being aware of the existence of the defect, even if the damage is a consequence of circumstances for which the Seller is not responsible, and in particular may demand reimbursement of the costs of concluding the contract, costs of collecting, transporting, storing and insuring the goods, reimbursement of expenses incurred to the extent that he did not benefit from them, and did not receive their reimbursement from a third party, and reimbursement of the costs of the process. This is without prejudice to the provisions on the obligation to pay compensation in accordance with the general rules.

The expiry of any period until the defect is detected shall not exclude the exercise of warranty rights, if the Seller maliciously concealed the defect.
If the Seller is obliged to provide or provide financial services to the Consumer, the Seller shall provide them without undue delay, not later than within the time limit provided for by law.


§6 Privacy policy and personal data security

The Seller is the administrator of the personal data bases provided by the Consumers.
The Seller undertakes to protect personal data in accordance with the Personal Data Protection Act of 29 August 1997 and the Electronic Services Act of 18 July 2002. The Buyer, providing at the time of placing the order his personal data to the Seller, agrees to their processing by the Seller in order to fulfill the placed order. The Buyer has the right to inspect, correct, update and delete his personal data at any time.
Detailed rules of collecting, processing and storing personal data used for the purpose of fulfilling orders by the store are described in the Privacy Policy, which can be found at the address:
https://www.PaulBunyan.eu/webpage/polityka-prywatnosci.html

 

§7 Final provisions

Nothing in these regulations is intended to violate the rights of the Buyer. Neither can it be interpreted in this way, because in the case of non-compliance of any part of the regulations with the binding law, the Seller declares absolute compliance with and application of this law in place of the disputed provision of the regulations.
Registered Buyers shall be notified of any changes in the regulations and their scope by electronic means (to the e-mail address indicated during registration or order). This notification shall be sent at least 30 days before the entry into force of the new rules of procedure. Amendments will be made to bring the rules of procedure into line with the legal situation.

The current version of the terms and conditions is always available to the Buyer in the shop in the tab Regulations at the address: https://www.PaulBunyan.eu/webpage/regulamin.html

During the realization of the order and throughout the whole period of after-sales care of the Buyer, the regulations accepted by him when placing the order are in force. Except where the Consumer considers it less favourable than the current one and informs the Seller of the current choice.

Any matters not regulated by these Regulations shall be governed by the relevant legal regulations in force.
Disputes concerning the agreement concluded with the Consumer, if the Consumer expresses such a wish, shall be resolved through mediation proceedings before the Voivodship Trade Inspection Inspectorates or through a trial before the arbitration court at the Voivodship Trade Inspection Inspectorate or through equivalent and lawful methods of pre-judicial or extra-judicial settlement of disputes indicated by the Consumer. The final decision in the case shall be made by the court having territorial and substantive jurisdiction.

Disputes concerning the contract concluded with the Customer shall be resolved by the court competent for the seat of the Seller or by means of mediation, which the parties agree to conduct.

Toruń, 09-04-2018